Σχεδιασμός Σελίδων Έντυπων Μέσων

 
 (Page Design and Layout for Newspapers and Magazines)