Πρακτικές Δεξιότητες στη Δημοσιογραφία 

(Practical skills for Journalism)